logotype
img1
img2
img3

Obywatelskie OSP


Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

w okresie 01.05.2015-30.11.2016 realizują projekt

 „Obywatelskie OSP”
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań jakościowych nad szeroko rozumianą działalnością obywatelską OSP z terenu Województwa Małopolskiego (badania przeprowadzone zostaną metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (wśród 100 OSP z terenu Województwa Małopolskiego) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych FGI (wśród 80 przedstawicieli OSP z terenu Województwa Małopolskiego). Na podstawie badań opracowany zostanie Obywatelski Standard Działań OSP. Model ten będzie zawierał rozwiązania których wdrożenie przyczyni się do wzrostu kompetencji obywatelskich OSP oraz ich roli wśród społeczności lokalnej. Obywatelski Standard Działań zostanie rozesłany do 1355 OSP z Województwa Małopolskiego wraz z rekomendacją Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego o jego wdrożeniu jako narzędzia zwiększającego ich potencjał obywatelski. Ponadto opracowany model zostanie przyjęty do wdrażania przez 100 OSP z obszaru Województwa Małopolskiego wraz z zapewnieniem wsparcia szkoleniowo-doradczego przy wdrażaniu. W celu upowszechnienia wypracowanych rozwiązań osiągniętych dzięki realizacji projektu na jego zakończenie zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt.


Zapraszamy do udziału !!!


V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan

Europejska Fundacja Rozwoju from POLAND in partnerships with:
-Základná škola - Grundschule from SLOVAKIA
-Základní škola Opava from CZECH REPUBLIC
-Tolnay Lajos Általános Iskola from HUNGARY
-NGO Stefantsmida from GEORGIA
-"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi from AZERBAIJAN

from 05.2015 to 07.2016 will implement project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” which is co-financed by the International Visegrad Fund.

The main aim of project is to support development of the potential of educational institutions from EaP countries-Georgia and Azerbaijan through the transfer of best practices and educational know-how solutions developed in the V4 countries, as well as the creation of a network of cooperation and exchange of experience between schools and educational institutions of these countries.

The project will increase the potential of the 18 schools located in rural areas in the region Kazbegi and Lentekhi in Georgia and in the region Seki in Azerbaijan, equip 72 teachers from these schools with the teaching skills in conducting lessons using an innovative learning system Web Quest (this method activates student, forces to work independently in a variety of ways, stimulates the mind and stimulates thinking skills), equalize educational opportunities for 360 students from these schools, who have a deficit of development of key competences as well as create a network of cooperation and exchange of experiences and information between schools and educational institutions in the countries of Georgia, Azerbaijan and the countries of the V4.


                                                          You are welcome to participate !!


IMPORTANT LINKS:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.yaddash.org

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.


Integracja Ponad Granicami

 

Europejska Fundacja Rozwoju przystąpiła do sieci współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Gruzji utworzonej w ramach programu "Integracja ponad granicami" przez Fundację Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis. Przedmiotem współpracy w ramach sieci jest:

-tworzenie i rozwój inicjatyw sportowych i turystycznych w Gruzji;

-wspieranie aktywności młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej i wywodzącej się z defaworyzowanych środowisk w Gruzji;

-wspieranie rozwoju trzeciego sektora w Gruzji;

-wspólne aplikowanie o środki pomocowe z organizacjami z Gruzji;

-wymiana doświadczeń polskich i gruzińskich organizacji pozarządowych;

-promocja polskiej i gruzińskiej kultury, tradycji i zasobów naturalnych;

-wspólne prowadzenie i wdrażanie projektów w Polce i w Gruzji.

Dzięki przystąpieniu do sieci współpracy Europejska Fundacja Rozwoju nawiązała formalną współpracę z organizacją pozarządową "Stefantsmida" (სტეფანწმიდა), "Sports & Tourism Development Center" (სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი) z Gruzji oraz "Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi z Azerbejdżanu czego efektem było wspólne opracowanie projektów w ramach konkursu "Polska Pomoc Rozwojowa 2015" ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz konkursu "V4EAP Flagship Projects" ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund).

Stworzone projekty:

projekt pt. "Podwyższenie kompetencji szkół wiejskich z regionu Kazbegi w Gruzji" w partnerstwie z organizacją pozarządową "Stefantsmida", projekt pt. "Podwyższenie kompetencji szkół wiejskich z regionu Lentekhi w Gruzji" w partnerstwie z organizacją pozarządową "Sports & Tourism Development Center" oraz projekt pt. "V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan" w partnerstwie z organizacją pozarządową "Stefantsmida" z Gruzji oraz "Yaddaş" z Azerbejdżanu.

Realizacja projektów pozwoli podwyższyć kompetencje szkół położonych na obszarach wiejskich regionu Kazbegi i Lentekhi w Gruzji oraz regionu Seki w Azerbejdżanie oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów z tych szkół posiadających deficyt rozwoju kompetencji kluczowych.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie "Integracja Ponad Granicami" klikając link poniżej:

"Integracja Ponad Granicami"

 

Nagroda dla Europejskiej Fundacji Rozwoju

Europejska Fundacja Rozwoju otrzymała I miejsce w konkursie:

"NAJLEPSZA INICJATYWA POZARZĄDOWA ROKU 2014" 

Nagroda przyznana została w kategorii "miasto powyżej 20 tyś mieszkańców". Konkurs ogłoszony został w ramach projektu "Aktywne Karpackie NGO" realizowanego przez Fundację Collegium Progressus oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Kapituła Konkursowa składająca się z przedstawicieli NGO oraz JST doceniła 2 projekty zrealizowane przez Europejską Fundację Rozwoju w 2014 roku tj.:

-"Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Podstawowych z Gminy Kamionka Wielka"

-"Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka".

DZIĘKUJEMY!!!

Zakonczenie realizacji projektow UE

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW


W dniu 30.06.2014r. zakończono realizację projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka" oraz projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Podstawowych z Gminy Kamionka Wielka" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zakładane cele i rezultaty projektów zostały osiągnięte.


Dziękujemy za współpracę !!!!!