logotype
img1
img2
img3

O fundacji

 

 

  

Europejska Fundacja Rozwoju powstała 12.12.2012 roku jako podmiot III sektora działający na pozarządowej mapie subregionu nowosądeckiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
  2. Organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych,
  3. Organizowanie wypraw i prac badawczych,
  4. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  5. Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji,
  6. Wspieranie inicjatyw oddolnych.

Wyżej wymienione cele realizowane są w szczególności w ramach inicjatyw w następujących obszarach: przedsiębiorczość, oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny, sport, turystyka, rekreacja.

Fundacja działa na bardzo wielu poziomach zaczynając od najbliższej okolicy wspierając m.in. rozwój edukacji na obszarze gminy wiejskiej Kamionka Wielka, podejmując działania w skali regionalnej w zakresie budowania kompetencji obywatelskich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego, inicjując przedsięwzięcia transgraniczne w zakresie działań szkoleniowych dla Górskich i Wodnych Ratowników służących poprawie bezpieczeństwa na tym obszarze aż po działania międzynarodowe wspierające rozwój edukacji w Gruzji, Azerbejdżanie i na Ukrainie poprzez transfer rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w krajach grupy wyszehradzkiej tj. w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Europejska Fundacja Rozwoju specjalizuje się w: 

1. Pozyskiwaniu środków unijnych w ramach:
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
- Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
- Programu Polska Cyfrowa;
- Programu Infrastruktura i Środowisko;
- Programu Inteligentny Rozwój;
- Programu Polska Wschodnia;
- Regionalnych Programów Operacyjnych;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)
- Innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 
2. Przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków szkoleniowych finansowanych ze środków zewnętrznych skierowanych do:

- Pracowników firm;
- Pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
- Pracowników organizacji pozarządowych;
- Pracowników oświaty oraz młodzieży szkolnej;
- Osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

3. Pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na:

- Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Rozwój gospodarstw agroturystycznych;
- Inwestycje innowacyjne;
- Rozwój organizacji pozarządowych.

4. Doradztwie i szkoleniach z zakresu:

- Pozyskiwania środków unijnych;
- Tworzenia i zarządzania własną firmą;
- Zarządzania projektami;
- Doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Zarządzania personelem;
- Negocjacji biznesowych;
- Poszukiwania wiarygodnych partnerów w zakresie prowadzonej działalności;
- Zamówień publicznych;
- Pomocy publicznej;
- Przygotowania dokumentacji przetargowych;
- Doradztwa zawodowego;
- Szkoleń branżowych i zawodowych;
- Szkoleń rozwijających m.in. asertywność, autoprezentację, komunikację interpersonalną, umiejętności mediacji, rozwiązywania problemów, etykę, przywództwo, planowanie, zarządzanie czasem;
- Szkoleń menedżerskich m.in. etyka w biznesie, marketing, rekrutacja pracowników, komunikacja biznesowa, kontakty zawodowe;
- Szkoleń handlowych m.in. negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie jakością;
- Szkoleń komputerowych, informatycznych;
- Szkoleń integracyjnych;
- Zarządzania organizacjami pozarządowymi.

5. Tworzeniu dokumentów strategicznych:

- Biznes planów
- Studiów wykonalności;
- Strategii rozwoju przedsiębiorstw;
- Strategii rozwoju lokalnego;
- Analizy SWOT;                                                                                         
- Indywidualnych Planów Rozwoju.

 

Europejska Fundację Rozwoju tworzy zespół trenerów, doradców i ekspertów o wysokich umiejętnościach interpersonalnych posiadających wszechstronną wiedzę z wielu dziedzin społeczno-gospodarczych

                                       Zapraszamy do współpracy !!!