logotype
img1
img2
img3

O fundacji

 

 

  

Europejska Fundacja Rozwoju powstała 12.12.2012 roku jako podmiot III sektora działający na pozarządowej mapie subregionu nowosądeckiego.

KONCEPCJA DZIAŁANIA:

Fundacja realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

  1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
  2. Organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych,
  3. Organizowanie wypraw i prac badawczych,
  4. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  5. Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji,
  6. Wspieranie inicjatyw oddolnych.

Wyżej wymienione cele realizowane są w szczególności w ramach inicjatyw w następujących obszarach: przedsiębiorczość, oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny, sport, turystyka, rekreacja.

Fundacja działa na bardzo wielu poziomach zaczynając od najbliższej okolicy wspierając m.in. rozwój edukacji na obszarze gminy wiejskiej Kamionka Wielka, podejmując działania w skali regionalnej w zakresie budowania kompetencji obywatelskich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego, inicjując przedsięwzięcia transgraniczne w zakresie działań szkoleniowych dla Górskich i Wodnych Ratowników służących poprawie bezpieczeństwa na tym obszarze aż po działania międzynarodowe wspierające rozwój edukacji w Gruzji, Azerbejdżanie i na Ukrainie poprzez transfer rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w krajach grupy wyszehradzkiej tj. w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Europejska Fundacja Rozwoju specjalizuje się w: 

1. Pozyskiwaniu środków unijnych w ramach:
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
- Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
- Programu Polska Cyfrowa;

- Programu Infrastruktura i Środowisko;
- Programu Inteligentny Rozwój;
- Programu Polska Wschodnia;
- Regionalnych Programów Operacyjnych;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)
- Innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 
2. Przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków szkoleniowych finansowanych ze środków zewnętrznych skierowanych do:

- Pracowników firm;
- Pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
- Pracowników organizacji pozarządowych;
- Pracowników oświaty oraz młodzieży szkolnej;
- Osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

3. Pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na:

- Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Rozwój gospodarstw agroturystycznych;
- Inwestycje innowacyjne;
- Rozwój organizacji pozarządowych.

4. Doradztwie i szkoleniach z zakresu:

- Pozyskiwania środków unijnych;
- Tworzenia i zarządzania własną firmą;
- Zarządzania projektami;
- Doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Zarządzania personelem;
- Negocjacji biznesowych;
- Poszukiwania wiarygodnych partnerów w zakresie prowadzonej działalności;
- Zamówień publicznych;
- Pomocy publicznej;
- Przygotowania dokumentacji przetargowych;
- Doradztwa zawodowego;
- Szkoleń branżowych i zawodowych;
- Szkoleń rozwijających m.in. asertywność, autoprezentację, komunikację interpersonalną, umiejętności mediacji, rozwiązywania problemów, etykę, przywództwo, planowanie, zarządzanie czasem;
- Szkoleń menedżerskich m.in. etyka w biznesie, marketing, rekrutacja pracowników, komunikacja biznesowa, kontakty zawodowe;
- Szkoleń handlowych m.in. negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie jakością;
- Szkoleń komputerowych, informatycznych;
- Szkoleń integracyjnych;
- Zarządzania organizacjami pozarządowymi.

5. Tworzeniu dokumentów strategicznych:

- Biznes planów
- Studiów wykonalności;
- Strategii rozwoju przedsiębiorstw;
- Strategii rozwoju lokalnego;
- Analizy SWOT;                                                                                         
- Indywidualnych Planów Rozwoju.

 

Europejska Fundację Rozwoju tworzy zespół trenerów, doradców i ekspertów o wysokich umiejętnościach interpersonalnych posiadających wszechstronną wiedzę z wielu dziedzin społeczno-gospodarczych. W swojej działalności Europejska Fundacja Rozwoju wykorzystuje skuteczne metody kształcenia (m.in. wykład, pogadanka, ćwiczenia, case study, burza mózgów, symulacja, gra dydaktyczna, metoda problemowa) oraz skuteczne metody i narzędzia doskonalenia i rozwoju (m.in. szkolenia, kursy, seminaria, coaching, mentoring, counselling)

KADRA MERYTORYCZNA EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU:

Łukasz Sus

Prezes Fundacji-specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Wyszehradzkiego oraz Funduszu Szwajcarskiego (ponad 15 projektów zrealizowanych w roli koordynatora, ponad 10 projektów w roli asystenta koordynatora), doświadczony menager, trener i szkoleniowiec, doradca w zakresie tworzenia biznes planów, magister politologii, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie zasad pozyskiwania funduszy unijnych, tworzenia biznes planów, technik public relations, efektywnej komunikacji marketingowej oraz kierowania zespołami pracowniczymi.

Ważniejsze dotychczas zrealizowane projekty:

-międzynarodowy projekt „Rytro i Wyżne Rużbachy-europejskie sąsiedztwo” PL-SK UE 2009-2012

- „Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro” POKL 2012

-„Jestem przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej” POKL UE 2013

- „Integracja w pracy” POKL UE 2013-2015

-„Obywatelskie OSP” FIO 2015-2016

-międzynarodowy projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” Visegrad Fund 2015-2016

-„Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących” MRPO UE 2016-2018

-„Innowacyjne narzędzia edukacyjne” Erasmus UE 2018-2020

 Grzegorz Sus

Specjalista ds. projektów, trener, szkoleniowiec, doradca-osoba posiadająca doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w ramach ZPORR, POKL, PL-SK, MRPO. Ukończone studia podyplomowe Central Connecticut State University „Szkoła Biznesu – Institute of Business Studies”, „Planowanie i zarządzanie projektami europejskimi” oraz „Zarządzanie Firmą”. Brał udział w kilkunastu szkoleniach związanych z tematyką aplikowania i rozliczania środków unijnych, zarządzania firmą, pozyskiwania klientów, tworzenia biznes planów czy też technik sprzedaży. Manager zarządzający instytucją publiczną od ponad 15 lat, ponad 20 zrealizowanych projektów. Doświadczony szkoleniowiec, trener i doradca.

Ważniejsze dotychczas zrealizowane projekty:

-„Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego” ZPORR UE, 2006 – 2008

-„Podnoszenie kwalifikacji – twoja inwestycja w przyszłość!” POKL UE 2008 – 2009

-„Przedsiębiorczość bez granic!” PL-SK UE 2009 – 2010

-„Jestem przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej” POKL UE 2011-2013

-„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” POKL UE 2010-2015

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” MRPO UE 2017-2020

- "Mój szef to ja!", "Mój szef to ja! II" MRPO UE 2017-2020

 Agnieszka Ogórek

Specjalista ds. finansowo-księgowych-osoba posiadająca doświadczenie w dziedzinie księgowości oraz kontrolingu finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zapewniła obsługę księgowo finansową kilkudziesięciu projektów unijnych, specjalistka w zakresie rachunkowości, doradca, szkoleniowiec, certyfikowany księgowy.

Ważniejsze dotychczas zrealizowane (od strony finansowo-księgowej) projekty:

-„Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego” ZPORR UE, 2006 – 2008

-„Podnoszenie kwalifikacji – twoja inwestycja w przyszłość!” POKL UE 2008 – 2009

-„Przedsiębiorczość bez granic!” PL-SK UE 2009 – 2010

-„Jestem przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej” POKL UE 2011-2013

-„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” POKL UE 2010-2015

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” MRPO UE 2017-2020

- "Mój szef to ja!", "Mój szef to ja! II" MRPO UE 2017-2020

Marcin Deja

Specjalista ds. prawa-magister prawa, ekspert w dziedzinie prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Doradca, szkoleniowiec, ekspert.  Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym (prawo giełdowe, spółki, ustawa o zamówieniach publicznych. Głęboka znajomość problemów prawa pracy, nabyta w ramach obsługi wewnętrznej spółek giełdowych (OPTIMUS S.A., NOVITUS S.A,, COMP S.A.) oraz ich Grup Kapitałowych. Doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek administracji,, nabyte w związku z obsługą prawną Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Specjalizacja/realizacja projektów w zakresie:

-prawo i postępowanie cywilne,

-prawo spółek,

-prawo i postępowanie administracyjne,

-trudne spadki, podziały majątku

-rozwody,

-prawo pracy i postępowanie sądowe ze stosunków z zakresu tego prawa,

-odszkodowania,

-umowy.

ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU W CELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI REALIZOWANYCH USŁUG:

ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI

 

                                       Zapraszamy do współpracy !!!