logotype
img1
img2
img3

Zarzadzanie projektami 2020

Szkolenie "Zarządzanie projektami"

Termin szkolenia : 2020r. (do uzgodnienia)

Miejsce zajęć: Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 61

Liczba godzin szkolenia: 60

Cena: 2000,00 zł brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimalna wiedza w zakresie zarządzania projektami– niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt: Łukasz Sus tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie efektywności w obszarze prowadzenia projektów rozliczanych z rezultatów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu a w szczególności:

• Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii  zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMI, Prince2 oraz podejścia agile.

• Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej.

• Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:

– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,

– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Metodyka szkolenia:

Program realizowany w oparciu o metodykę PMI, Prince2 oraz elementów podejścia agile (zwinnego). Osią całego szkolenia jest przykład realnego projektu organizacyjnego, w trakcie którego Uczestnicy realizują ćwiczenia, które krok po kroku prowadzą ich przez wszystkie etapy projektu. Odwołuje się do doświadczenia zawodowego Uczestników, wymaga ich aktywności, zaangażowania w ćwiczenia, dyskusje i rekomendacje działań. Podejście to pozwala na bardzo praktyczne i natychmiastowe zastosowanie technik i narzędzi prezentowanych podczas szkolenia do realnych sytuacji biznesowych.

Program

1. Rozpoczęcie szkolenia: (1h)

• sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia,

• przegląd opinii indywidualnych dotyczących  zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego: (7h)

• zarządzanie funkcyjne a projektowe,

• źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji: (5h)

• definicja i cechy projektu, terminologia,

• etapy projektu i horyzont życia projektu,

• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje,

• dokumentacja projektowa.

4. Koncepcja projektu: (5h)

• projekt a strategia organizacji,

• charakterystyka koncepcji projektu,

• analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe,

• rozpoczęcie projektu – Koncepcja Projektu*.

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem: (5h)

• Sponsor:

– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora – Arkusz Wyboru Sponsora,

• Lider projektu:

– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,

– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.

• Zespół projektowy:

– charakterystyka, zadania,

– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.

• Interesariusze:

– definicja,  identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,

– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,

– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu – Zapis Wywiadu z Użytkownikiem.

6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie: (5h)

• definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)- Arkusz Cel Projektu,

• cel jako wskaźnik do oceny projektu.

7. Karta Projektu: (5h)

• definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Karta Projektu,

• taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie: (6h)

• metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu,

• struktura podziału pracy –  kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań – Arkusz Struktury Podziału Pracy,

• harmonogram projektu,

• techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,

• plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu – Arkusz Planowania i Wykorzystania Budżetu.

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie: (5h)

• definicja ryzyk  i implikacje dla projektu,

• identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Plan Minimalizacji Ryzyk,

• wycena ryzyk.

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu: (5h)

Cele i zasady

11. Komunikacja w projekcie: (5h)

• rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,

• zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną  – Plan Komunikacji,

• kontrola skuteczności komunikacji – Arkusz Oceny Skuteczności Komunikacji.

12. Ewaluacja projektu: (5h)

• rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu,

• analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,

• najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Zakończenie szkolenia: (1h)

• ocena realizacji oczekiwań Uczestników,

• deklaracje wykorzystania poznanej wiedzy i narzędzi w pracy zawodowej.