logotype
img1
img2
img3

Tworzenie biznes planow 2020

Szkolenie "Tworzenie biznes planów"

Termin szkolenia : 2020r. (do uzgodnienia)

Miejsce zajęć: Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 61

Liczba godzin szkolenia: 45

Cena: 2700,00 zł brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimalna wiedza w zakresie tworzenia biznes planów– niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt: Przemysław Skoczeń tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowywania biznesplanu dla nowego przedsiębiorstwa lub projektu inwestycyjnego. Wykształcenie praktycznej umiejętności sporządzania biznesplanu i oceny gotowego biznesplanu.

Program szkolenia:

Moduł 1

Zasady metodyczne przygotowywania biznesplanu oraz omówienie wszystkich elementów biznesplanu – 15h

-Co to jest biznesplan?

-Adresaci biznesplanu i ich oczekiwania

-Wymagania wobec wykonawców biznesplanu

-Ograniczenia biznesplanu

-Funkcje biznesplanu

-Planowanie przygotowania biznesplanu

-Źródła pozyskiwania informacji do biznesplanu

 dane statystyczne

 zasoby internetowe

 pisma branżowe

 -Struktura biznesplanu – szczegółowe omówienie

 streszczenie

 analiza zasobowa (ludzie, technologia, surowce etc.)

 analiza rynku

 analiza rynku lokalnego / krajowego / europejskiego

 analiza pięciu sił wg modelu konkurencyjności Portera

 strategie marketingowe

 strategia produktowa

 strategia cenowa

 strategia dystrybucji

 strategia promocji i reklamy

 analiza SWOT i strategie konkurencji

-Przykładowe spisy treści biznesplanów nowej firmy i nowego przedsięwzięcia

Metody prowadzenia zajęć: wykład, konwersatorium i ćwiczenia (na przykładzie biznesplanu pt. Zakup stacji paliw płynnych lub innego) z analizy SWOT, analizy 5 sił Portera

Moduł 2

Plan finansowy i ocena opłacalności biznesplanu-15h

-Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych tabel finansowych

sprzedaż

koszty

nakłady i amortyzacja

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

rachunek zysków i strat

rachunek przepływów pieniężnych

bilans

księgowe a inwestycyjne przepływy pieniężne

-Źródła finansowania nowego i istniejącego biznesu oraz kalkulacja stopy dyskontowej

środki własne (zysk netto, amortyzacja, kapitał własny, anioł biznesu, venture capital)

kapitały obce (pożyczka, kredyt bankowy, leasing)

-Ocena opłacalności przedsięwzięcia i analiza wrażliwości

  analiza wskaźników finansowych

  próg rentowności (BEP)

  mierniki opłacalności biznesplanów

  mierniki proste (prosty okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, ROI, ROE)

  mierniki dyskontowe (NPV - wartość zaktualizowana netto, IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, DPP – zdyskontowany okres zwrotu)

  -Analizy końcowe biznesplanów

  analiza scenariuszy

  analiza wrażliwości

Metody prowadzenia zajęć: konwersatorium + ćwiczenia (na przykładzie biznesplanu pt. Zakup stacji paliw płynnych). Ewentualnie praca w arkuszu kalkulacyjnym Excel – tworzenie sprawozdań finansowych, kalkulacja funkcji finansowych Excela (NPV, IRR).

Moduł 3

Warsztat - uczestnicy szkolenia pracują w kilkuosobowych grupach nad biznesplanami przy aktywnej pomocy prowadzących – 15h

-Praca w grupach:

pomysł

analiza rynku

analiza 5 sił konkurencyjności

analiza SWOTprognoza rachunku zysków i strat

prognoza rachunku przepływów pieniężnych

kalkulacja opłacalności biznesplanów

-Prezentacja wybranych biznesplanów

Metody prowadzenia zajęć: konsultacje + ćwiczenia. Niezbędne będą (minimum 2) laptopy dla każdej grupy.