logotype
img1
img2
img3

PROCEDURA REKLAMACJI

Warunki reklamacji usługi szkoleniowej

Warunki reklamacji usługi szkoleniowej: 

 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
  1. świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
  2. niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji usługi.
 2. Reklamację należy złożyć do Prezesa Europejskiej Fundacji Rozwoju w formie pisemnej pod rygorem nieważności przy wykorzystaniu formularza reklamacji.
 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 5. Wykonawca/Organizator szkolenia rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wykonawca/Organizator szkolenia powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  1. częściowy lub całkowity zwrot kosztów poniesionych i związanych ze szkoleniem,
  2. możliwość ponownego uczestnictwa w kursie/szkoleniu o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.
 7. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 1. Zgłoszony problem – opis

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Uczestnik szkolenia (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) lub zlecający szkolenie (dane firmy w przypadku szkoleń zamkniętych)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Nazwa, data i miejsce szkolenia

...................................................................................................................................................................

4. Proponowana forma rekompensaty (zgodnie z pkt. 7 procedury reklamacji)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Miejscowość …………………………………………… Data …………………Podpis………………….