logotype
img1
img2
img3

Prawo budowlane w praktyce 2023

Szkolenie "Prawo budowlane w praktyce"

Rodzaj szkolenia: zamknięte (Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników "CLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa budowlanego).

Termin szkolenia : 24.02.2023-02.03.2023

Miejsce zajęć: ul. Henryka Sienkiewicza 61, 33-300 Nowy Sącz

Liczba godzin szkolenia: 48

Cena za osobę: 2880,00 zł brutto

Cena obejmowała:

-materiały szkoleniowe

-dostęp do sprzętu komputerowego
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia
-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego
niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt do Opiekuna Merytorycznego: tel. 691541522

Trener: Bartłomiej Jankowicz

Szczegółowy program:

Zakres przedmiotowy szkolenia:
24.02.2023
08:00-09:30    90 min.    2h
09:30-09:45    15 min.    przerwa
09:45-11:15    90 min.    2h
11:15-11:30    15 min.    przerwa
11:30-13:00    90 min.    2h
13:00-13:45    45 min.    przerwa
13:45-15:15    90 min.    2h


Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Wprowadzenie do prawa budowlanego.- 2h
Przepisy ogólne – 2h
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – 2h
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – 2h
25.02.2023
08:00-09:30    90 min.    2h
09:30-09:45    15 min.    przerwa
09:45-11:15    90 min.    2h
11:15-11:30    15 min.    przerwa
11:30-13:00    90 min.    2h
13:00-13:45    45 min.    przerwa
13:45-15:15    90 min.    2h

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – 2h
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych – 2h
Utrzymanie obiektów budowlanych – 2h
Katastrofa budowlana – 2h


26.02.2023
08:00-09:30    90 min.    2h
09:30-09:45    15 min.    przerwa
09:45-11:15    90 min.    2h
11:15-11:30    15 min.    przerwa
11:30-13:00    90 min.    2h
13:00-13:45    45 min.    przerwa
13:45-15:15    90 min.    2h


Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Dziennik budowy – 2h
Prawa,  obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy – 2h
Prawa,  obowiązki i odpowiedzialność kierownika robót – 2h
Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski – 2h


28.02.2023
13:00-14:30    90 min.    2h
14:30-14:45    15 min.    przerwa
14:45-16:15    90 min.    2h
16:15-17:00    45 min.    przerwa
17:00-18:30    90 min.    2h
18:30-18:45    15 min.    przerwa
18:45-20:15    90 min.    2h

Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Książka obiektu budowlanego – 2h
Portal e-budownictwo – 2h
Procedura wydawania pozwolenia budowlanego – 4h1.03.2023
13:00-14:30    90 min.    2h
14:30-14:45    15 min.    przerwa
14:45-16:15    90 min.    2h
16:15-17:00    45 min.    przerwa
17:00-18:30    90 min.    2h
18:30-18:45    15 min.    przerwa
18:45-20:15    90 min.    2h

Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Przygotowanie dokumentacji budowlanej – 2h
Odpowiedzialność karna w budownictwie – 2h
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – 4h
2.03.2023
13:00-14:30    90 min.    2h
14:30-14:45    15 min.    przerwa
14:45-16:15    90 min.    2h
16:15-17:00    45 min.    przerwa
17:00-18:30    90 min.    2h
18:30-18:45    15 min.    przerwa
18:45-20:15    90 min.    2h


Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – 2h
Przepisy przejściowe i końcowe – 2h
Najważniejsze przepisy regulujące prawo budowlane – 2h
Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę – 2h


Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoliła Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa budowlanego w pracy zawodowej. Szkolenie pozwoliło na poznanie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Efekty uczenia się
Uczestnik usługi rozwojowej nabył wiedzę, umiejętności w zakresie następujących zagadnień:
Stosowania przepisów ogólnych dotyczących prawa budowlanego
Określania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Określania praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego
Postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych
Budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych
Utrzymania obiektów budowlanych
Katastrof budowlanych
Korzystania i uzupełniania dziennika budowy
Określania praw, obowiązków i odpowiedzialności kierownika budowy
Określania praw, obowiązków i odpowiedzialności kierownika robót
Określania zadań inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski
Charakteryzowania książki obiektu budowlanego
Korzystania z Portalu e-budownictwo
Przygotowywania procedury wydawania pozwolenia budowlanego
Przygotowania dokumentacji budowlanej
Poznania odpowiedzialności karnej w budownictwie
Określania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Poznania odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
Stosowania przepisów przejściowych i końcowych
Stosowania najważniejszych przepisów regulujących prawo budowlane
Wykonywania ćwiczeń praktycznych utrwalających zdobytą wiedzę

Uczestnik usługi rozwojowej nabył kompetencje społeczne zdobyte w procesie uczenia się w postaci samodzielnego wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, stał się specjalistą w zakresie stosowania prawa budowlanego, zwiększył swój potencjał pracowniczy/właścicielski i rozwinął się w nowej dziedzinie.


Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

REFERENCJE:

Andrii Seniukov

Firdavsyi Akhrorov

Krzysztof Konstanty

Lena Kensik

Nykyta Honcharov

Oleksandr Trusov

Ravshsnbek Ermatov

Serhii Havryliuk

Viktor Svynarenko

Vladyslav Shumitskyi