logotype
img1
img2
img3

Obsługa techniczna parkow linowych 2021, 2022, 2023 - AKTUALNA OFERTA

Szkolenie "Obsługa techniczna parków linowych"

Termin szkolenia : 2021r., 2022r., 2023r. (do uzgodnienia-zajęcia w formule dziennej/porannej/popołudniowej/w dni robocze/weekendowo).

Miejsce zajęć: W miejscu wskazanym przez zamawiającego (dostępna infrastruktura parków linowych)

Liczba godzin szkolenia: 40

Cena za osobę: 2400,00 zł brutto

Cena obejmuje:

-materiały szkoleniowe
-dostęp do osobistego alpinistycznego
-dostęp do urządzeń technicznych stosowanych w parkach linowych
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia
-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa znajomość stosowania technik
linowych, minimalna wiedza w zakresie zagadnień związanych z tematyką
obsługi technicznej parków linowych – niezbędny poziom zaawansowania –
niski.

Kontakt: Krystyna Stendera tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad stosowania obsługi technicznej
parków linowych, samodzielnie obsłużyć klienta parku linowego, udzielać pomocy poszkodowanym w parkach linowych,
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników parków linowych.

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie WIEDZĘ w zakresie:
- Regulacji prawnych dotyczących parków linowych
- Przepisów i norm stosowanych w parkach linowych
- Podstaw metodyki pracy z klientem
- Obsługi sprzętu asekuracyjno – zjazdowego takiego jak : rodzaje, parametry, atesty
- Organizacji stanowiska pracy zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo dla klientów parku linowego
- Kontroli, konserwacji i przechowywania sprzętu asekuracyjnego
- Działania w sytuacjach awaryjnych tj: opuszczanie poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku i
poszkodowanego, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, pierwsza pomoc – algorytmy postępowania
- Podstawowych technik zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
- Podstawowych węzłów stosowanych podczas asekuracji i budowy instalacji linowych (ósemka, wyblinka, półwyblinka,
kluczka, węzły samozaciskowe /prusik, francuz, bloker/, węzeł flagowy, podwójny zderzakowy, podwójny stoper, krawat,
taśmowy równoległy, uszy królika);
- Budowy punktów i stanowisk asekuracyjnych (stanowiska: uszy królika, pajączek, motyl, z niezależnych taśm,
samonastawne; łączenie punktów, przedłużanie i skracanie ramion stanowiska)
- Wspinaczki z górną i dolną asekuracją
- Technik zjazdu i wychodzenia po linie tj: obsługa przyrządów zjazdowo – asekuracyjnych, węzłów i przyrządów
samozaciskowych
- Przygotowywania, zwijania oraz przenoszenia i przechowywania liny
- Dotarcia do klienta oraz opuszczenie go na ziemię z przeszkody lub podestu
- Uprzęży – rodzajów i zastosowania, dopasowania uprzęży
- Lonż i linek zabezpieczających ich rodzajów i zastosowania
- Przyrządów do wychodzenia po linie i ich zastosowani
- Sprzętu do budowy stanowisk tj: zaczepów, pętli, kotw itp
Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad stosowania obsługi technicznej parków linowych,
samodzielnej i bezpiecznej obsługi klienta parku linowego, udzielenia pomocy poszkodowanym w parkach linowych,
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników parków linowych, a w szczególności Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie
umiejętności z zakresu:
- regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania parków linowych,
- podstaw pracy z klientem,
- organizacji stanowiska pracy gwarantującego bezpieczeństwo dla klientów parku linowego
- obsługi sprzętu asekuracyjno – zjazdowego
- działań w sytuacjach awaryjnych
- podstawowych technik zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
- budowy punktów i stanowisk asekuracyjnych
- dotarcia do klienta oraz opuszczenie go na ziemię z przeszkody lub podestu
Po ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej Uczestnik będzie potrafił stosować zasady obsługi technicznej parków
linowych, samodzielnej obsługi klienta parku linowego, udzielenia pomocy poszkodowanym w parkach linowych,
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników parków linowych.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie obsługi technicznej parków linowych,
zwiększy swój potencjał pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.