logotype
img1
img2
img3

Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel - 2021, 2022, 2023 - AKTUALNA OFERTA

Szkolenie "Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel"

Termin szkolenia : 2021r., 2022r., 2023r. (do uzgodnienia-zajęcia w formule dziennej/porannej/popołudniowej/w dni robocze/weekendowo).

Miejsce zajęć: W miejscu wskazanym przez zamawiającego/w salach szkoleniowych zapewnionych przez realizatora

Liczba godzin szkolenia: 50

Cena za osobę: 3000,00 zł brutto

Cena obejmuje:

-materiały szkoleniowe

-dostęp do sprzętu komputerowego
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia
-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera,
niezbędny poziom zaawansowania – niski.

Kontakt: Krystyna Stendera tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad stosowania technik pracy z
arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie WIEDZĘ w zakresie:
- zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem MS Excel
- omówienie interfejsu – dopasowanie Wstążki i paska Szybki Dostęp do własnych potrzeb
- skróty klawiaturowe
- wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych
- zaznaczanie danych
- czyszczenie zawartości lub formatu
- różne metody kopiowania i wklejania danych
- wypełnianie serią danych – napisy, daty i czasy, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa
- polecenie Znajdź/Zamień
- poruszanie się po arkuszach – klawisze nawigacyjne obszarów
- polecenie Przejdź do, przechodzenie miedzy arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie wierszy i kolumn
- praca z arkuszami – dodawanie i usuwanie arkuszy, ustawianie domyślnej liczby arkuszy w skoroszycie, przesuwanie
i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
- parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie

- malarz formatów
- poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty
- formatowanie za pomocą Tabel Danych
- formatowanie komórek zawierających określony tekst
- formatowanie komórek zawierających określone wartości
- Wstawianie i edycja komentarzy
- obliczenia wykonywane bezpośrednio w komórkach
obliczenia z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego – czyli adresowania z symbolem$
- kopiowanie formuł
- stosowanie narzędzia autosuma i innych funkcji wbudowanych
- stosowanie funkcji suma, średnia, max, min, ile.liczb
- funkcja logiczna jeżeli
- funkcje daty i czasu i wykonywanie obliczeń na datach
- funkcje tekstowe
- narzędzie tekst jako kolumny
- sortowanie
- wielopoziomowe sortowanie danych
- narzędzie Autofiltr
- różne rodzaje wykresów
- zmiana zakresów danych
- ustawienia formatowania – zmiana kolorów, układu i skali
- widoki: Podgląd Podziału Stron i Układ Strony
- ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie
- ukrywanie wierszy i kolumn
- podział na strony, numerowanie stron
- niestandardowe nagłówki i stopki
- drukowanie wykresów
- wydruk dużych tabel
- powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
- zasady prawidłowego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty
- parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie
- wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, - niestandardowa
seria danych
- malarz formatów
- organizacja zbiorów danych z użyciem obiektu tabela
- szybkie grupowanie wierszy i kolumn
- kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze
- formatowanie jedynie komórek z wprowadzonymi już danymi
Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad stosowania technik pracy z arkuszem
kalkulacyjnym MS Excel, a w szczególności Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie umiejętności z zakresu:
- Operacji na danych
- Operacji na obiektach Ms Excel
- Formatowania komórek w MS Excel
- Formatowania warunkowego
- Wstawiania i edycji komentarzy
- Podstawowych formuł i funkcji w MS Excel
- Analizy i wyszukiwania danych
- Tworzenia i edycji wykresów
- Ustawień drukowania
- Zaawansowanych funkcji
- Obliczeń za pomocą funkcji tablicowych
- Zarządzania arkuszami i skoroszytami, łączenia danych
Po ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej Uczestnik będzie potrafił samodzielnie posługiwać się programem MS Excel,
wykorzystywać różnorakie funkcje programu, wykorzystywać wykresy, tabele, wzory w pracy zawodowej.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie pracy z programem MS Excel, zwiększy
swój potencjał pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.