logotype
img1
img2
img3

Podatek VAT w praktyce - 2021, 2022, 2023 - AKTUALNA OFERTA

Szkolenie "Podatek VAT w praktyce"

Termin szkolenia : 2021r., 2022r., 2023r. (do uzgodnienia-zajęcia w formule dziennej/porannej/popołudniowej/w dni robocze/weekendowo).

Miejsce zajęć: W miejscu wskazanym przez zamawiającego/w salach szkoleniowych zapewnionych przez realizatora

Liczba godzin szkolenia: 32

Cena za osobę: 1920,00 zł brutto

Cena obejmuje:

-materiały szkoleniowe

-dostęp do sprzętu komputerowego
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia
-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera,
niezbędny poziom zaawansowania – niski.

Kontakt: Krystyna Stendera tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad ogólnych i szczegółowych
dotyczących podatku od towarów i usług VAT, krajowego systemu e-faktur, plików JPK-VAT.

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie WIEDZĘ w zakresie:
- Forma faktury, termin wystawienia faktury, termin przechowywania faktur
- Sposób przechowywania faktur, język faktury, obligatoryjne elementy faktury
- Dodatkowe (pomocnicze) elementy faktury, podpis na fakturze, anulowanie faktury
- Faktura podatnika VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Faktura VAT, a zwolnienie z
VAT, Faktura dotycząca sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej
- Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych, jak wystawić faktury do paragonów fiskalnych, „Faktura” pro forma, duplikat
faktury
- Faktura zbiorcza, cechy charakterystyczne faktury zbiorczej, faktura rolnik ryczałtowy (RR)
- Elementy faktury rolnika ryczałtowego (RR), faktura uproszczona
- Podmioty uprawnione do wystawiania faktur uproszczonych, faktura zaliczkowa
- Termin wystawienia faktury zaliczkowej, elementy faktury zaliczkowej, Korekta faktury zaliczkowej
- Faktura marża, elementy faktury marża, faktura mechanizm podzielonej płatności (MPP) – zasady ogólne
- Oznaczenie faktury MPP, obowiązki sprzedawcy i nabywcy przy MPP, Schemat stosowania MPP
- Tabela czynności wskazująca kiedy MPP będzie miał zastosowanie - załącznik nr 15 do ustawy o VAT,
samorefakturowanie, refaktura, obowiązek podatkowy przy refakturowaniu, faktura małego podatnika – metoda kasowa
- Zasady ogólne odliczeń VAT, faktura fikcyjna (pusta), zakaz odliczania VAT mimo faktycznego podsiadania faktury,
odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
- Odliczenie VAT z faktur otrzymanych drogą elektroniczną, data otrzymania faktury, a możliwość odliczenia VAT, data
otrzymania faktury w formie papierowej, data otrzymania faktury w formie elektronicznej, data otrzymania faktury w formie
elektronicznej – korekta
- Nota korygująca, elementy noty korygującej, nota korygująca, a odliczenie VAT, faktura korygująca, kiedy należy wystawić
fakturę korygującą
- Elementy faktury korygującej, korekta in plus – rozliczenie faktury zwiększającej podstawę opodatkowania, korekta in

minus – rozliczenie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania, zbiorcze faktury korygujące, elementy zbiorczej
faktury korygującej
- Krajowy System e-faktur, podstawy prawne
- Co niosą za sobą zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 października 2021?
- Zasady funkcjonowania krajowego systemu e-faktur
- Co to jest faktura ustrukturyzowana i ustandaryzowana?
- Jaka jest różnica pomiędzy fakturą ustrukturyzowaną, ustandaryzowaną, a fakturą „zwykłą”?
- Czy e-fakturowanie będzie obowiązkowe?
- Przywileje związane ze stosowaniem krajowego systemu e-faktur
- Informacje ogólne
- Charakterystyka pliku JPK_VAT, jakie są różnice pomiędzy ówcześnie przesyłanym plikiem JPK_VAT, a tymi, które
wysyłamy od 1 października 2020 r.?
- Jaki jest (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach? - omówienie na porównaniu z deklaracją VAT-7,
jaki jest (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji?
- Jakie deklaracje VAT zostały uchylone, a które wysyłane są nadal?, Co to są oznaczenia, tak zwane kody GTU oraz jak je
stosować?
- Jakimi oznaczeniami oznaczać należy niektóre towary i dowody sprzedaży, a kolejno, jakich towarów i dowodów one
dotyczą?
- Analiza kodów GTU
- JPK w pytaniach i odpowiedziach
- Omówienie najnowszej noweli - SLIM VAT, w obszarze m.in: fakturowania (korekty)
- Omówienie najnowszej noweli - SLIM VAT, w obszarze m.in: wspólnych kursów VAT z podatkiem dochodowym, nowego
okresu do odliczenia VAT
Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad ogólnych i szczegółowych dotyczących podatku
od towarów i usług VAT, krajowego systemu e-faktur, plików JPK-VAT, a w szczególności Uczestnik usługi rozwojowej
nabędzie umiejętności z zakresu:
- Zagadnień ogólnych dotyczących faktur VAT
- Rodzajów faktur
- Odliczeń VAT
- Form korygowania błędów na fakturze
- Faktury w pytaniach i odpowiedziach
- Krajowego Systemu e-faktur
- JPK_VAT
- Slim VAT
Po ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać informację o podatku
VAT, sposobach wstawiania i korygowania faktur, sposobach przesyłania faktur poprzez krajowy system e-faktur.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie podatku VAT oraz wystawianiu i
korygowaniu faktur, przesyłania faktur za pomocą krajowego systemu e-faktur, zwiększy swój potencjał
pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.