logotype
img1
img2
img3

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2020

Szkolenie "Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych"

Termin szkolenia : 2020r. (do uzgodnienia)

Miejsce zajęć: Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 61

Liczba godzin szkolenia: 60

Cena: 3600,00 zł brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimalna wiedza w zakresie zagadnień związanych z tematyką funduszy unijnych – niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt: Przemysław Skoczeń tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

-Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania, w szczególności dla dla firm, w ramach Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020.

 -Realizacja warsztatów „krok po kroku” z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO.

-Możliwość przeanalizowania własnego przykładu/pomysłu/potrzeby dofinansowania podczas warsztatów praktycznych.

 -Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy projekt oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

Program szkolenia:

BLOK I. – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM NA LATA 2014-2020 – 10 h

Przegląd funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020

-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).

-Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).

-Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

-Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

-Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)

-Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

-Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

-Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)

Blok I szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach dowiedzą się Państwo między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję. Omówiona zostanie perspektywa finansowa na lata 2014-2020, przekazany zostanie zakres wiedzy o funduszach dostępnych w ramach perspektywy finansowej.

BLOK II. – ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – 10h

-Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.

-Kwalifikowalność wydatków w projekcie.

-Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.

 -Analiza planowanych źródeł finansowania.

 -Jak opracować budżet projektu.

 -Przepływ środków finansowych w projekcie.

 -Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.

 -Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.

 -Źródła informacji o funduszach europejskich.

 -Analiza systemu oceny i wyboru projektów.

Blok II szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” – celem bloku jest wyjaśnienie podstawowych pojęć – m.in. czym jest kwalifikowalność, innowacyjność, RIS, KIS czy też cross financing. Celem jest również omówienie kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji – na jakie wydatki firma może uzyskać wsparcie w różnych Programach Operacyjnych. Omówiona zostanie ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona zostanie również ścieżka pozyskania informacji o funduszach – gdzie szukać informacji i na jakie źródła zwrócić uwagę.

BLOK III. – WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-15h

-Przygotowanie „krok po kroku” wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia:

-Definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji.

-Identyfikacja potrzeb.

-Definiowanie celów projektu, określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.

-Uzasadnienie planowanej inwestycji.

-Charakterystyka konkurencji.

-Harmonogram działań.

-Konstruowanie budżetu projektu.

-Określenie źródeł finansowania inwestycji.

Blok III szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” poświęcony jest praktycznym warsztatom – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracuje nad wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest „krok po kroku” wniosek i biznes plan – z naciskiem na najistotniejsze elementy projektu. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, oraz jak je przygotować.

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU-10h

-Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji.

-Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing).

 -Konstruowanie bilansu.

 -Konstruowanie rachunku zysków i strat.

 -Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow).

 -Analiza wskaźnikowa projektu.

Blok IV szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” dotyczy konstruowania sprawozdań finansowych i analizy finansowej – przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

BLOK V. – PROCEDURA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA PROJEKTU -14 h  

-Promocja projektu unijnego.

 -Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.

-Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

-Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.

-Jak przebiega kontrola projektu – analiza krok po kroku przebiegu kontroli.

-Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Blok V szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” poświęcony jest prawidłowemu rozliczeniu projektu. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

BLOK VI. – ZAKOŃCZENIE – 1h     

-Podsumowanie szkolenia.

-Wnioski uczestników szkolenia.

-Przekazanie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych” będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.