logotype
img1
img2
img3

Aktualności ERASMUS 2018

 

31.07.2021

 ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Europejska Fundacja Rozwoju w okresie od 12.2018r. do 07.2021 zrealizowała projekt „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” który  był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Partnerami projektu byli:

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Celem projektu "Innowacyjne narzędzia edukacyjne" który został osiągnięty było opracowanie (stworzenie) Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN" symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra służy nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpływa na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Projekt składał się z trzech etapów: etapu opracowania platformy edukacyjnej, etapu przetestowania jej wśród uczniów ze szkół podstawowych z Polski, ze Słowacji i z Czech oraz z etapu promocji nowo powstałego narzędzia edukacyjnego wśród innych szkół i instytucji edukacyjnych z tych trzech krajów.

Edukacyjna Platforma Symulacyjna "LET'S PLAY - LET'S LEARN" dostępna jest pod adresem: WWW.EDUPLATFORM.ONLINE 

Dostęp do Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej jest bezpłatny.

Dziękujemy za współpracę !!!

 

31.07.2021

 SEMINARIA PROMOCYJNE, KONFERENCJA, UPOWSZECHNIANIE

W okresie 06-07.2021 z powodzeniem przeprowadzono wszystkie zaplanowane we wniosku aplikacyjnym seminaria promocyjne oraz konferencję promocyjną. Podczas seminariów oraz konferencji zaprezentowano nowopowstałe narzędzie edukacyjne w postaci  Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN". Dla uczestników seminariów i konferencji zapewniono pakiety informacyjno-promocyjne oraz poczęstunek/wyżywienie. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

Elementem działań upowszechniających było również zamieszczenie reklamy w mediach promującej nowopowstałe narzędzie edukacyjne w postaci Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN".

 

 

 

25.07.2021

IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniu 25.07.2021r. w Kezmaroku na Słowacji odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu wzięło udział 8 osób-po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów tj. z:
-Europejskiej Fundacji Rozwoju z POLSKI
-Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 spotkanie mogło mieć charakter stacjonarny, od marca 2020r. wszystkie spotkania projektowe miały charakter wyłącznie wirtualny.

Podczas spotkania podsumowano cały przebieg projektu, osiągnięte rezultaty oraz proces ich upowszechniania jak również wytyczono plany na przyszłość w zakresie wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych.

Cudownie było móc się znowu spotkać "twarzą w twarz" choć, z drugiej strony, żal że było to już ostatnie spotkanie w ramach projektu "Innowacyjne narzędzia edukacyjne".

Dziękujemy wszystkim Partnerom za owocną współpracę!

 

17.05.2021

 SEMINARIA PROMOCYJNE - WZNOWIENIE

W związku z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i powrotem dzieci do szkół wznawiamy przeprowadzanie działań upowszechniających. Zachęcamy placówki edukacyjne do udziału w seminariach promocyjnych. W trakcie seminarium m.in. zaprezentowane zostanie nowopowstałe narzędzie edukacyjne w postaci  Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN". Dla uczestników seminarium zapewnione zostaną pakiety informacyjno-promocyjne oraz poczęstunek/wyżywienie.

Program seminarium

Prezentacja promocyjna

 

28.10.2020

WSTRZYMANIE SEMINARIÓW PROMOCYJNYCH, WYDŁUŻENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

W związku z dynamicznym rozwojem pandemii COVID 19 nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych działań upowszechniających w pierwotnym okresie realizacji projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” tj. do 30.11.2020r. Realizacja Seminariów promocyjnych wstrzymana została do odwołania. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Erasmus+ z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.07.2021r. W momencie gdy pandemia COVID19 umożliwi dalszą realizację działań upowszechniających wznowimy swoją aktywność w tym zakresie.


Placówki edukacyjne zachęcamy do korzystania z Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN" która doskonale sprawdza się w edukacji zdalnej

WWW.EDUPLATFORM.ONLINE

 


30.09.2020

 SEMINARIA PROMOCYJNE

Zachęcamy placówki edukacyjne do udziału w seminariach promocyjnych. W trakcie seminarium m.in. zaprezentowane zostanie nowopowstałe narzędzie edukacyjne w postaci  Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN". Dla uczestników seminarium zapewnione zostaną pakiety informacyjno-promocyjne oraz poczęstunek/wyżywienie.

Program seminarium

Prezentacja promocyjna

 

 

04.05.2020

ROZPOCZĘCIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA

W ramach projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” rozpoczęto etap upowszechniania nowopowstałej Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN"

W ramach etapu upowszechniania m.in. planuje się przeprowadzenie seminariów promocyjnych dla kadry nauczycielskiej szkół podstawowych, pedagogów czy też kadry zarządzającej placówkami szkolnymi. Placówki zainteresowane udziałem w takim seminarium zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Program seminarium

Prezentacja promocyjna

 

 

30.04.2020

ZAKOŃCZENIE ETAPU TWORZENIA WERSJI FINALNEJ EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ

W ramach projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” zakończono etap tworzenia wersji finalnej EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ ON-LINE pełniącej funkcję dydaktyczną w zakresie rozwijania umiejętności bezpiecznego i skutecznego komunikowania za pomocom mediów społecznościowych.

Opracowując wersję finalną PLATFORMY uwzględniono informacje zwrotne z etapu testowania nowopowstałego narzędzia edukacyjnego a w szczególności usunięto najczęściej pojawiające się problemy i trudności w realizacji ścieżki nauczania na PLATFORMIE jak również uwzględniono sugestie dotyczące uzupełnień/poprawek do ścieżki nauczania i elementów funkcjonalnych platformy.

Edukacyjna Platforma Symulacyjna "LET'S PLAY - LET'S LEARN" w wersji finalnej znajduje się poniżej:

WWW.EDUPLATFORM.ONLINE

Dostęp do Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej jest nieograniczony i bezpłatny.

Aby rozpocząć korzystanie z Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej Nauczyciel powinien:

Instrukcja dla Nauczyciela

Aby rozpocząć korzystanie z Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej Uczeń powinien:

Instrukcja dla Ucznia

 

FILM PROMOCYJNO-INSTRUKTARZOWY

 

Zachęcamy do korzystania!

 

 

09.03.2020

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniach 07-08.03.2020r. w Kamionce Wielkiej i Nowym Sączu odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu wzięło udział 8 osób-po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów tj. z:
-Europejskiej Fundacji Rozwoju z POLSKI
-Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z POLSKI
Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak m.in. bieżące postępy w zakresie realizacji projektu, przebieg etapu testowania u każdego z Partnerów, analiza rekomendacji/zaleceń/uwag w stosunku do nowopowstałego innowacyjnego narzędzia edukacyjnego będących wynikiem etapu testowania, omówienie planu upowszechniania osiągniętych rezultatów pracy intelektualnej w każdym z krajów objętych projektem. Efektem spotkania było omówienie ww. kwestii oraz wytyczenie planu działania na kolejne miesiące realizacji projektu.


 

31.01.2020

ZAKOŃCZENIE ETAPU TESTOWANIA EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ

W ramach projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” zakończono etap testowania EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ ON-LINE pełniącej funkcję dydaktyczną w zakresie rozwijania umiejętności bezpiecznego i skutecznego komunikowania za pomocom mediów społecznościowych. Testowanie nowopowstałego narzędzia edukacyjnego miało miejsce w 3 szkołach tj. w:

-Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej z POLSKI

W każdej ze szkół w procesie testowania udział wzięło 60 uczniów.

W każdej szkole prowadzony był proces ewaluacji do którego wykorzystano następujące narzędzia badawcze tj.

-Lista obecności Uczniów

do pobrania

-Arkusz obserwacji Ucznia wypełniany przez Nauczyciela

do pobrania

-Ankieta dla Ucznia (na koniec etapu testowania)

do pobrania

-Test wiedzy dla Ucznia (na koniec etapu testowania)

do pobrania

-Ankieta dla Nauczyciela (na koniec etapu testowania)

do pobrania

-Zindywidualizowany Wywiad Pogłębiony (IDI) z Nauczycielami (na koniec etapu testowania w formie notatki)

do pobrania

Na podstawie zebranych materiałów źródłowych opracowane zostały  Raporty z realizacji etapu testowania w każdej ze szkół:

do pobrania Raport z PL

do pobrania Raport z SK

do pobrania Raport z CZ

Na ich podstawie opracowany został Raport podsumowujący etap testowania w ramach projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne”:

Do pobrania RAPORT Z ETAPU TESTOWANIA

Cały proces testowania ukierunkowany był na zdobycie informacji zwrotnych od uczniów i nauczycieli na temat skuteczności/funkcjonalności nowopowstałego narzędzia edukacyjnego a w szczególności w zakresie najczęściej pojawiających się problemów, trudności w realizacji i sugestii dotyczących uzupełnień/poprawek do ścieżki nauczania i elementów funkcjonalnych platformy.

Dzięki zebranemu materiałowi możliwe będzie opracowanie Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN" w wersji finalnej.

 

 

11.10.2019

NAPISALI O NAS

W trakcie spotkania projektowego w Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov w Czechach przedstawiciele lokalnej gazety z Jabłonkowa zainteresowani projektem "Innowacyjne narzędzia edukacyjne" przeprowadzili wywiad z koordynatorem projektu oraz dyrektorką Szkoły w Jabłonkowie. Efektem była publikacja artykułu w polskojęzycznej prasie lokalnej.

 

 

 

30.09.2019

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniach 28-29.09.2019r. w Jablunkov w Czechach odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu wzięło udział 8 osób-po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów tj. z:

- Europejskiej Fundacji Rozwoju z POLSKI

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak m.in. bieżące postępy w zakresie realizacji projektu, zasady działania nowopowstałego innowacyjnego narzędzia edukacyjnego, planowany przebieg i zasady dokumentowania procesu testowania nowopowstałego innowacyjnego narzędzia edukacyjnego. Efektem spotkania było omówienie ww. kwestii oraz wytycznie planu działania na kolejne miesiące realizacji projektu.

 

 

 

31.07.2019

ZAKOŃCZENIE ETAPU TWORZENIA WSTĘPNEJ WERSJI EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ

W ramach projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” zakończono etap tworzenia wstępnej wersji EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ ON-LINE pełniącej funkcję dydaktyczną w zakresie rozwijania umiejętności bezpiecznego i skutecznego komunikowania za pomocom mediów społecznościowych. Tworząc EDUKACYJNĄ PLATFORMĘ SYMULACYJNĄ ON-LINE wykorzystano narzędzie grywalizacji czyli mechanizmy funkcjonujące w grach do celów edukacyjnych. PLATFORMA jest narzędziem funkcjonalnościowo zbliżonym do popularnych platform społecznościowych, jednak jest ona symulacją zarówno negatywnych zjawisk jakie na takich platformach mogą się pojawić oraz wyzwań jakie trzeba podjąć by być świadomym użytkownikiem takich mediów. PLATFORMA zawiera precyzyjnie przygotowaną narrację oraz ścieżkę nauczania. Prace nad stworzeniem PLATFORMY polegały na implementacji założonego projektu funkcjonalnego zarówno dla roli nauczyciela jak i ucznia. Realizował je zespół ekspertów i techników  złożony z konceptualistów, scenarzystów, fabularzystów, programistów, informatyków i grafików. W proces tworzenia PLATFORMY zaangażowani zostali eksperci oddelegowani przez Partnerów ze Słowacji i Czech. Pierwszym z etapów było opracowanie głównego silnika symulatora PLATFORMY. Następnie zespół przystąpił do stworzenia i implementacji głównej ścieżki nauczania na PLATFORMIE, której celem będzie osiągnięcie przez uczestników określonych umiejętności pozwalających na bezpieczne korzystanie z najpopularniejszych platform społecznościowych. PLATFORMA posiada dwie główne funkcjonalności obejmujące narzędzia analityczne i moderacyjne dla nauczyciela oraz okna gry symulującego portal społecznościowy dla ucznia. Prace nad produktem prowadzone były w zwinnej metodologii prowadzenia prac programistycznych (Agile). Każda funkcjonalność została umieszczona na ścieżce opracowania produktu. Dla każdej z funkcji został określony warunek spełnienia realizacji. Każda realizacja była tzw. Sprintem czyli krótkim etapem, w którym omawiało się planowane zadanie, realizowało je a następnie testowało realizację w środowisku docelowym. Rozwój scenariusza trwał przez cały okres tworzenia gry. Takie podejście pozwoliło na dynamiczne zmiany w opracowywanym systemie na podstawie próbnych testów. Towarzysząca grze warstwa fabularna zrealizowana została przez animatorów i grafików tak, aby wypełniała ona główny nurt ścieżki edukacyjnej. Ostatecznie PLATFORMA została przetłumaczona na języki partnerów projektu. Nieograniczony dostęp do EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ zapewniony został za pośrednictwem strony www.eduplatform.online .

W kolejnym etapie realizacji projektu Edukacyjna Platforma Symulacyjna "LET'S PLAY - LET'S LEARN" zostanie poddana testowaniu w 3 szkołach tj.:

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Cały proces testowania zostanie ukierunkowany na zdobywanie informacji zwrotnych od uczniów i nauczycieli na temat skuteczności/funkcjonalności nowopowstałego narzędzia edukacyjnego a w szczególności w zakresie najczęściej pojawiających się problemów, trudności w realizacji i sugestii dotyczących uzupełnień/poprawek do ścieżki nauczania i elementów funkcjonalnych platformy.

Dzięki zebranemu materiałowi możliwe będzie opracowanie Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej "LET'S PLAY - LET'S LEARN" w wersji finalnej.

 

 


02.02.2019

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

W dniu 02.02.2019r. w Nowym Sączu odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu wzięło udział 8 osób-po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów tj. z:

- Europejskiej Fundacji Rozwoju z POLSKI

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak wewnętrzne regulacje w partnerstwie, poddano analizie postęp prac w zakresie tworzenia EDUKACYJNEJ PLATFORMY SYMULACYJNEJ, omówiono zadania i obowiązki Lidera oraz Partnerów. Efektem spotkania było omówienie ww. kwestii oraz wytyczenie planu działania na kolejne miesiące realizacji projektu.

 

 

01.02.2019

ZMIANA PARTNERA

Ze względów formalnych Základní škola Opava z CZECH wycofała się z realizacji projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” (zmiana dyrekcji Szkoły). Aby zapewnić dalszą kompleksową realizację projektu Europejska Fundacja Rozwoju nawiązała partnerstwo ze szkołą Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH. Nowy Partner projektu posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, od lat kultywuje również tradycje języka polskiego co znacznie ułatwi komunikację pomiędzy partnerami. Więcej informacji o szkole znajduje się w poniższym linku:

https://pzsjablunkov.cz/

 

 

01.12.2018

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza od 12.2018r. realizuje projekt „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Partnerami projektu są:

- Základní škola Opava z CZECH

-Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej z POLSKI

Celem projektu "Innowacyjne narzędzia edukacyjne" jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Projekt składa się z trzech etapów: etapu opracowania platformy edukacyjnej, etapu przetestowania jej wśród uczniów ze szkół podstawowych z Polski, ze Słowacji i z Czech oraz z etapu promocji nowo powstałego narzędzia edukacyjnego wśród innych szkół z tych trzech krajów.

Zapraszamy do współpracy!!!