logotype
img1
img2
img3

Zasady pozyskiwania funduszy europejskich dla przedsiębiorców – Program Infrastruktura i Środowisko a perspektywa finansowa 2021-2027

 

 

Szkolenie "Zasady pozyskiwania funduszy europejskich dla przedsiębiorców – Program Infrastruktura i Środowisko a perspektywa finansowa 2021-2027"

Termin szkolenia : 25-27.09.2020r.

Miejsce zajęć: Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 61

Liczba godzin szkolenia: 20

Cena: 1200,00 zł brutto

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat i zaświadczenie, dostęp do komputerów z WiFi.

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimalna wiedza w zakresie zagadnień związanych z tematyką funduszy unijnych – niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt: Przemysław Skoczeń tel. 691541522

Grupa docelowa:


Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój swoich firm. Szkolenie w szczególności skierowane jest do:

-właścicieli firm z sektora MŚP

-osób pełniących funkcje administracyjne w firmach z sektora MŚP

-osób pełniących funkcje managerskie w firmach z sektora MŚP

-osób pełniących funkcje finansowo-księgowe w firmach z sektora MŚP

-osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w firmach z sektora MŚP

-osób zainteresowanych niniejszą tematyką pracujących w firmach z sektora MŚP

-osób pracujących w firmach z sektora MŚP mających zamiar pozyskać fundusze europejskie.

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimalna wiedza w zakresie zagadnień związanych z tematyką funduszy unijnych – niezbędny poziom zaawansowania – niski.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba Uczestników to 10 osób.

Cel edukacyjny:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad pozyskiwania funduszy europejskich dedykowanych przedsiębiorcom w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, samodzielnie sporządzić wniosek aplikacyjny w ramach aktualnych naborów kierowanych do przedsiębiorców w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz zdobyć wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki unijne na ten cel w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Efekty uczenia się:


Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie WIEDZĘ w zakresie:

-Obszarów wsparcia, wytycznych i rodzajów projektów możliwych do realizacji przez przedsiębiorców w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko,

-Aktualnych i dotychczasowych naborów w Programie Infrastruktura i Środowisko dla przedsiębiorców,

-Możliwości kontynuacji Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2021-27 – nowych celów polityki UE, programowania nowej perspektywy, negocjacji budżetowych, założeń do umowy partnerstwa, projektów rozporządzeń dla polityki spójności 2021-27, stanowiska  Rządu RP do projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27,

-Zasad aplikowania o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko, ścieżki aplikowania o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko, wydatków na rozwój firmy jakie mogą być sfinansowane w ramach dotacji w Programie Infrastruktura i Środowisko, dostępnych konkursów dla przedsiębiorców w Programie Infrastruktura i Środowisko

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad tworzenia kompleksowego wniosku aplikacyjnego o dotacje dla przedsiębiorstw w Programie Infrastruktura i Środowisko a w szczególności Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił sporządzić/opracować następujące elementy/składowe/części wniosku aplikacyjnego:

-identyfikacja problemów

-analiza społeczno-ekonomiczna otoczenia

-uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

-matryca logiczna projektu

-cykl życia projektu

-działania, harmonogram

-budżet projektu

-kwalifikowalność wydatków

-analiza ryzyka

-studium wykonalności

-zasada równości szans

-zasady zawierania partnerstw.

Po ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej Uczestnik będzie potrafił samodzielnie przygotować wniosek aplikacyjny o dotację na rozwój własnej firmy/przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz nabędzie umiejętności, kompetencje i wiedzę (teoretyczną i praktyczną) do pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił  samodzielnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko,  zwiększy swój potencjał pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowego i końcowego poziomu wiedzy Uczestnika usługi rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia się.

Program szkolenia:

Obszary wsparcia, wytyczne i rodzaje projektów możliwych do realizacji przez przedsiębiorców w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko -1h


Aktualne i dotychczasowe nabory w Programie Infrastruktura i Środowisko dla przedsiębiorców – 1h


Możliwości kontynuacji Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2021-27 – nowe cele polityki UE, programowanie nowej perspektywy, negocjacje budżetowe, założenia do umowy partnerstwa, projekty rozporządzeń dla polityki spójności 2021-27, stanowiska  Rządu RP do projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27 – 2h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko – identyfikacja problemów (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko – analiza społeczno-ekonomiczna otoczenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)- 1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   2h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –matryca logiczna projektu (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –cykl życia projektu (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –działania, harmonogram (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   2h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –budżet projektu (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   2h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –kwalifikowalność wydatków (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –analiza ryzyka (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –studium wykonalności/biznes plan (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-  2h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko –zasada równości szans (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)- 1h

Zasady tworzenia wniosku aplikacyjnego o dotacje w Programie Infrastruktura i Środowisko – zasady zawierania partnerstw (zajęcia teoretyczne i praktyczne w generatorze on-line)-   1h

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony dostęp do komputerów oraz sieci Wi-Fi w celu sporządzania wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków aplikacyjnych on-line.