logotype
img1
img2
img3

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2019

Szkolenie "Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych"

Termin szkolenia : 03.02.2019-24.03.2019

Liczba godzin: 60 lekcyjnych

Program szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych”:

1) Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania, w tym dofinansowania dla firm, w ramach Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020 (Blok I) – zajęcia teoretyczne – 8 godzin

Blok I szkolenia„Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych”służył głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach Uczestnicy szkolenia poznali historię powstania Unii Europejskiej, poznali główne instytucje Unii Europejskiej, dowiedzieli się między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję lub pomysł na projekt społeczny. Omówiona została perspektywa finansowa na lata 2014-2020, przekazany został zakres wiedzy o funduszach dostępnych w ramach perspektywy finansowej.

Po ukończeniu zajęć w ramach Bloku I Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w ww. zakresie, potrafił wybrać program operacyjnych w ramach którego będzie mógł uzyskać dofinansowanie do swojej działalności/projektu społecznego.

ZAKRES TEMATYKA LICZBA GODZIN
Blok I Wprowadzenie do funduszy europejskich   Trener:   Grzegorz Sus 1.Polityka i ogólne zasady pozyskiwania środków z UE w tym obowiązujące dokumenty i ramy programowe 03.02.2019 – 8h
  2. Historia integracji europejskiej
3. Instytucje Unii Europejskiej  
4.Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2014-2020  

2) Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z projektami unijnymi, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach wybranych Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020 (Blok II) – zajęcia teoretyczne – 8 godzin

Blok II szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” – celem bloku było wyjaśnienie podstawowych pojęć – m.in. czym jest analiza SWOT, innowacyjność, beneficjent, generator wniosków czy też pomoc de minimis. Celem było również omówienie aktualnych konkursów w ramach których firma/przedsiębiorca mógł uzyskać dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Omówiona została ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona została również ścieżka pozyskania informacji o funduszach – gdzie szukać informacji i na jakie źródła zwrócić uwagę.

Blok II Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z projektami unijnymi   Trener:   Grzegorz Sus 1. Podstawowe pojęcia dla osób
aplikujących o fundusze europejskie
10.02.2019 -8h 
2. Oferta dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3. Ścieżka aplikowania
o dotacje

 

Po ukończeniu zajęć w ramach Bloku II Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w ww. zakresie, poznał podstawowe pojęcia, potrafił wytyczyć poprawną ścieżkę stworzenia projektu w oparciu o wytyczne i regulaminy.

3) Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami sporządzania projektów unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach wybranych Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020 (Blok III)-zajęcia teoretyczne i praktyczne – 24 godziny

Blok III szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracowała nad wnioskiem aplikacyjnym, bazując na aktualnym konkursie w ramach MRPO . Wspólnie konstruowany był „krok po kroku” projekt unijny –z naciskiem na najistotniejsze elementy projektu, w tym uzasadnienie projektu i budżet. Dodatkowo omawiane były dodatkowe elementy wniosku takie jak zasady zawierania partnerstw, zasady zlecania zadań merytorycznych, wybór struktury zarządzania projektem.

Po ukończeniu zajęć w ramach Bloku III Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w ww. zakresie, potrafił sporządzić projekt unijny.

Blok III Zasady sporządzania projektu unijnego - MRPO   Trener:   Grzegorz Sus 1. Identyfikacja problemów   17.02.2019 -8 h   
2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego  
3. Wybór grupy docelowej  
4. Matryca logiczna projektu  
5. Cykl życia projektu   24.02.2019 – 8h
6. Kwalifikowalność projektów  
7.  Działania, harmonogram i rekrutacja  
8. Budżet projektu
9.Analiza ryzyka   03.03.2019 – 8h
10. Studium wykonalności  
11. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  
12. Partnerstwo w projektach unijnych  

 

 

 

4) Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami realizacji i rozliczania projektów unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach wybranych Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020 (Blok IV)-zajęcia teoretyczne i praktyczne – 19 godzin

Blok IV szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” poświęcony był prawidłowemu rozliczeniu projektu w ramach MRPO. Wskazane zostały procedury związane z rozliczeniem dotacji. Poruszona została również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i rozliczaniu projektu. Omówione zostały zasady archiwizacji projektów, zasady promocji projektów, jak również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

Po ukończeniu zajęć w ramach Bloku IV Uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w ww. zakresie, potrafił rozliczyć projekt unijny

Blok IV Zasady realizacji i rozliczenia projektu unijnego   Trener:   Grzegorz Sus 1. Umowy o dofinansowanie   10.03.2019 -8h 
2. Promocja i informacja  
3. Sprawozdawczość  
4. Sporządzanie wniosków o płatność
5. Monitoring i ewaluacja   17.03.2019 -8 h 
6. Zasady archiwizacji  
7. Zarządzanie zespołem projektowym  
8. Zarządzanie finansami   24.03.2019 – 3h
9. Pomoc publiczna i zamówienia publiczne  
10. Kontrola  

 

 

 

Blok V. – zakończenie     

-Podsumowanie szkolenia.

-Ewaluacja.

-Wnioski uczestników szkolenia.

-Przekazanie certyfikatów.

Blok V Podsumowanie i zakończenie szkolenia   Trener:   Grzegorz Sus Podsumowanie szkolenia.   24.03.2019 – 1h
Ewaluacja.  
Wnioski uczestników szkolenia.
Test wiedzy
Przekazanie certyfikatów i zaświadczeń.
Zakończenie szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

Referencje uczestników szkolenia:

LIDIA SUŁKOWSKA


PRZEMYSŁAW SKOCZEŃ


MACIEJ SZAFRANIEC