logotype
img1
img2
img3

Kształtowanie efektywnej polityki cenowej 2021, 2022, 2023 - AKTUALNA OFERTA

 

Szkolenie "Kształtowanie efektywnej polityki cenowej"

Termin szkolenia : 2021r., 2022r., 2023r. (do uzgodnienia-zajęcia w formule dziennej/porannej/popołudniowej/w dni robocze/weekendowo).

Miejsce zajęć: W miejscu wskazanym przez zamawiającego/w salach szkoleniowych zapewnionych przez realizatora

Liczba godzin szkolenia: 40

Cena za osobę: 2400,00 zł brutto

Cena obejmuje:

-materiały szkoleniowe

-dostęp do sprzętu komputerowego
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia
-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa wiedza z ww. zagadnień,
niezbędny poziom zaawansowania – niski

Kontakt: Krystyna Stendera tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad kształtowania efektywnej polityki
cenowej.

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie KOMPETENCJE, WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad kształtowania
efektywnej polityki cenowej, a w szczególności w zakresie następujących zagadnień:
-znajomość podstawowych strategii i modeli cenowych,
-znajomość mechanizmów behawioralnych, które warunkują podejmowanie decyzji zakupowych,
-znajomość taktyk cenowych pozwalających zwiększyć zyskowność firmy,
-znajomość czynników, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu skutecznego cennika,
-znajomość sposobów wpływania na akceptację cen swoich produktów,
-znajomość mechanizmów psychologii sterowania cenami,
-umiejętność technik skutecznego komunikowania cen,
-znajomość sposobów radzenia sobie z utowarowieniem,
-znajomość wpływu procentowej zmiany ceny na wielkość sprzedaży niezbędnej do zachowania stałego poziomu marży,
-znajomość technik uchylania obiekcji dotyczących ceny,
-znajomość sposobów zapobiegania wojnom cenowym.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie kształtowania efektywnej polityki
cenowej, zwiększy swój potencjał pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.